درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : حقوقی
سطح دوره : آشنایی
مدت : 3 ساعت

سرفصل

اهداف