درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه باربری
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف