درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه اتکایی
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف