درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول و کلیات بیمه های اتکایی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول و کلیات بیمه های اتکایی
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه اتکایی
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف