درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قانون کار و تامین اجتماعی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قانون کار و تامین اجتماعی
نوع دوره : عمومی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : حقوقی
سطح دوره : توانایی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف