درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت دارایی ها و بدهی ها در شرکت های بیمه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت دارایی ها و بدهی ها در شرکت های بیمه
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : مالی
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف