درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نرخ دهی و تعیین حق بیمه بیمه نامه های باربری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نرخ دهی و تعیین حق بیمه بیمه نامه های باربری
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه باربری
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف