درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره سخنرانی رهبری انگیزشی کارکنان در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره سخنرانی رهبری انگیزشی کارکنان
نوع دوره : عمومی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : روانشناسی
سطح دوره : آشنایی
مدت : 2 ساعت

سرفصل

اهداف