درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قوانین و مقررات برگزاری مناقصات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قوانین و مقررات برگزاری مناقصات
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : حقوقی
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف