درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره سیستم خسارت بیمه نامه درمان گروهی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره سیستم خسارت بیمه نامه درمان گروهی
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه درمان گروهی
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف