درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت ریسک با نرم افزار Project Risk Management در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت ریسک با نرم افزار Project Risk Management
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : ارزیابی ریسک
سطح دوره : تسلط
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف