درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : پشتیبانی - تدارکات
سطح دوره : توانایی
مدت : 14 ساعت

سرفصل

اهداف