درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت اموال و دارایی های ثابت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت اموال و دارایی های ثابت
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : پشتیبانی - تدارکات
سطح دوره : توانایی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف