درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت برگزاری همایش ها و مجامع در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت برگزاری همایش ها و مجامع
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : روابط عمومی و تبلیغات
سطح دوره : تسلط
مدت : 10 ساعت

سرفصل

اهداف