درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره محاسبات آماری و اکچوئری/ کار با نرم افزارهای تخصصی تحلیل داده و برنامه نویسی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره محاسبات آماری و اکچوئری/ کار با نرم افزارهای تخصصی تحلیل داده و برنامه نویسی
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : آمار
سطح دوره : توانایی
مدت : 24 ساعت

سرفصل

اهداف