درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مبانی و الزامات نرخ گذاری در بیمه های زندگی و غیر زندگی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مبانی و الزامات نرخ گذاری در بیمه های زندگی و غیر زندگی
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه عمر انفرادی
سطح دوره : تسلط
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف