درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کاربرد مباحث آماری در آموزش در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کاربرد مباحث آماری در آموزش
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : آمار
سطح دوره : تسلط
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف