درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره فرایند توسعه و بهبود سرمایه های انسانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره فرایند توسعه و بهبود سرمایه های انسانی
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : منابع انسانی
سطح دوره : تسلط
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف