درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره طرح های توسعه فروش بیمه نامه های عمر انفرادی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره طرح های توسعه فروش بیمه نامه های عمر انفرادی
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه عمر انفرادی
سطح دوره : آشنایی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف