درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ارزیابی خسارت بیمه نامه های مهندسی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ارزیابی خسارت بیمه نامه های مهندسی
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه مهندسی
سطح دوره : توانایی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف