درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ارزیابی خسارت بیمه نامه های خودرو در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ارزیابی خسارت بیمه نامه های خودرو
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه اتومبیل
سطح دوره : آشنایی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف