درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره سلسله مراتب سازمانی و آیین نامه حدود اختیارات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره سلسله مراتب سازمانی و آیین نامه حدود اختیارات
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : اداری
سطح دوره : تسلط
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف