درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ارزیابی خسارت بیمه نامه های آتش سوزی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ارزیابی خسارت بیمه نامه های آتش سوزی
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه آتش سوزی
سطح دوره : توانایی
مدت : 10 ساعت

سرفصل

اهداف