درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روشها و فنون تدریس در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روشها و فنون تدریس
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : آموزش
سطح دوره : توانایی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف