درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روش های نوین کار تیمی و مدل های تیم سازی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روش های نوین کار تیمی و مدل های تیم سازی
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : آشنایی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف