درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تئوری و فنی خسارت بیمه نامه های نفت و انرژی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تئوری و فنی خسارت بیمه نامه های نفت و انرژی
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه نفت و انرژی
سطح دوره : توانایی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

اهداف