درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قوانین و مقررات قراردادهای بین المللی بیمه های اتکایی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قوانین و مقررات قراردادهای بین المللی بیمه های اتکایی
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه اتکایی
سطح دوره : آشنایی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

اهداف