درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تئوری و فنی خسارت بیمه نامه های مسئولیت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تئوری و فنی خسارت بیمه نامه های مسئولیت
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه مسئولیت
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف