درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تئوری و فنی خسارت بیمه نامه های درمان مسافرتی و حوادث انفرادی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تئوری و فنی خسارت بیمه نامه های درمان مسافرتی و حوادث انفرادی
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه حوادث انفرادی و درمان مسافرتی
سطح دوره : تسلط
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف