درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بهینه سازی سیستم دبیرخانه و گردش مکاتبات اداری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بهینه سازی سیستم دبیرخانه و گردش مکاتبات اداری
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : اداری
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف